KCK

Od roku 2018 připravujeme v kunratické farnosti v rámci tzv. adaptace Nazareta výstavbu komunitního centra. V současné době je již připraven projekt, byla uzavřena grantová smlouva s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. Registrační číslo projektu je CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001649.

Chtěli bychom, aby prostory farnosti sloužily širší komunitě obyvatel. Chtěli bychom také, aby všichni, kteří se zde setkávají, vytvářeli komunitu lidí, kteří se navzájem znají, žijí ve vzájemných vztazích, navzájem se inspirují a jsou v neposlední řadě ochotní přijímat nově příchozí.

Zástupci žadatele, ale i cílových skupin, budou v komunitním centru připravovat různorodý program nejen pro sebe, ale i pro všechny, kdo respektují základní principy, na níž je postaveno fungování evropské společnosti, která je postavena na principech osobní svobody a křesťanských základech. Pozitivní dopady tohoto řešení jsou již žadatelem ověřeny, jelikož v současné době již provozuje vybrané aktivity, i když pouze pro členy náboženské obce a v technicky a kapacitně nevhodných podmínkách v prostorách farnosti.

V rámci nově vybudovaného komunitního centra budou realizovány např. následující aktivity:

  • sociálně kulturní aktivity zahrnující výstavy, tvorbu divadelní představení a promítání filmů zaměřené na široké spektrum problémů, se kterými se potýkají členové cílových skupin (šikanu, domácí násilí, předcházení konfliktům, životní hodnoty atd.),
  • výchovně vzdělávací aktivity zaměřené zejména na motivační schůzky, doučování, zdravý životní styl, rodičovství atd.,
  • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru určené pro maminky s dětmi, seniory, děti a mládež a etnické menšiny,
  • aktivity určené pro širokou veřejnost se zaměřením na podporování sounáležitosti uvnitř komunity, předcházení konfliktům a případně řešení již vzniklých rozporů a problémů.

Veškeré uvažované aktivity budou realizovány souladu s principem dobrovolnosti, respektování osobní svobody, nediskriminace a nesegregace. Bude kladen důraz na maximální zapojení členů cílových skupin do tvorby programu komunitního centra s využitím participativních metod práce. Práce s cílovou skupinou bude probíhat jako kombinace individuálního kontaktu s maximálním respektem k jednotlivci a skupinové práce s prvky interaktivních metod práce. Cílem veškerých aktivit bude (…) jejich motivování k převzetí odpovědnosti za svůj život.

Studie proveditelnosti, s. 26-27