2112011039-a3horizontal upr pro farní web

Název projektu: Komunitní centrum Kunratice. Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001649

Od roku 2018 jsme v kunratické farnosti připravovali v rámci tzv. adaptace Nazareta výstavbu komunitního centra. Po přípravě projektu, uzavření grantové smlouvy s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu a výběrovém řízení na zhotovitele byla započata na jaře 2022 vlastní stavba. Po téměř roce stavebních prací se podařilo dílo komunitní centrum vystavět.

Chtěli bychom, aby prostory farnosti sloužily širší komunitě obyvatel. Chtěli bychom také, aby všichni, kteří se zde setkávají, vytvářeli komunitu lidí, kteří se navzájem znají, žijí ve vzájemných vztazích, navzájem se inspirují a jsou v neposlední řadě ochotní přijímat nově příchozí.

Zástupci žadatele, ale i cílových skupin, budou v komunitním centru připravovat různorodý program nejen pro sebe, ale i pro všechny, kdo respektují základní principy, na níž je postaveno fungování evropské společnosti, která je postavena na principech osobní svobody a křesťanských základech. Pozitivní dopady tohoto řešení jsou již žadatelem ověřeny, jelikož v současné době již provozuje vybrané aktivity, i když pouze pro členy náboženské obce a v technicky a kapacitně nevhodných podmínkách v prostorách farnosti.

V rámci nově vybudovaného komunitního centra budou realizovány např. následující aktivity:

  • sociálně kulturní aktivity zahrnující výstavy, tvorbu divadelní představení a promítání filmů zaměřené na široké spektrum problémů, se kterými se potýkají členové cílových skupin (šikanu, domácí násilí, předcházení konfliktům, životní hodnoty atd.),
  • výchovně vzdělávací aktivity zaměřené zejména na motivační schůzky, doučování, zdravý životní styl, rodičovství atd.,
  • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru určené pro maminky s dětmi, seniory, děti a mládež a etnické menšiny,
  • aktivity určené pro širokou veřejnost se zaměřením na podporování sounáležitosti uvnitř komunity, předcházení konfliktům a případně řešení již vzniklých rozporů a problémů.

Veškeré uvažované aktivity budou realizovány souladu s principem dobrovolnosti, respektování osobní svobody, nediskriminace a nesegregace. Bude kladen důraz na maximální zapojení členů cílových skupin do tvorby programu komunitního centra s využitím participativních metod práce. Práce s cílovou skupinou bude probíhat jako kombinace individuálního kontaktu s maximálním respektem k jednotlivci a skupinové práce s prvky interaktivních metod práce. Cílem veškerých aktivit bude (…) jejich motivování k převzetí odpovědnosti za svůj život.

Studie proveditelnosti, s. 26-27Publicita upraveno na web farnosti

Název projektu: Římskokatolická farnost – Kunratice: Energeticko-úsporná opatření Centra Nazaret, číslo projektu: 5211200038

Projekt adaptace Nazareta je také spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově staré fary, jako je výměna stávajících dřevěných oken, vstupních dveří, zateplení fasády, soklu, střechy, výměna zdroje tepla na vytápění a ohřev TV za tepelné čerpadlo vzduch-voda instalace VZT jednotky s rekuperací tepla pro větrání společenského sálu.

Realizace projektu: duben 2022 – prosinec 2023

V rámci projektu budou realizována energeticko-úsporná opatření jako je zateplení fasády, střechy, podlahy, výměna otvorů a zdroje tepla, instalace řízeného větrání. Realizací projektu se předpokládá úspora celkové roční spotřeby energie ve výši cca 39,1 MWh/rok (140,6 GJ/rok) oproti výchozí energetické bilanci. Dojde tak ke snížení celkové roční spotřeby energie o přibližně 71,5 %. Realizací dojede k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností budovy.

CS Financováno Evropskou unií_POS_POS