Ohlášky 14. neděle v mezidobí

 1. neděle v mezidobí (C) 3. 7. A. D. 2016

OHLÁŠKY:

  • Dnes v neděli je v Hrnčířích od 11:00 poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa.
  • V pondělí je památka sv. Prokopa, srdečně jste zváni na Sázavu, program viz plakátek.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. v Alzheimer home od 15:00.
  • V sobotu bude dá-li Bůh pokřtěn ve farním kostele Filip Krzysztof Fabrický.
  • Tento týden probíhá Katolická charismatická konference v Brně, program viz plakátek.
  • Srdečně zveme mladé od 16(15) let na Světový den mládeže do Krakova. Setkání se bude konat 25.-31.7.2016. Přestože je již setkání zanedlouho, stále je možné se přihlásit.

 

 • BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN NEBUDOU: setkání maminek s malými dětmi, zkoušky sboru a kapely, setkání s neofyty a katechumeny, pondělní katechismus, setkání farnosti v Kunraticích i Hrnčířích, rovněž Hovory o víře a náboženství pro děti pro letošní školní rok již skončily.

 

Pořad bohoslužeb je obvyklý.

 • Na bočním oltáři si můžeme vzít farní zprávy na měsíc červenec-srpen.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni na farní kávu.
 • Uvažujeme o obnově koberce ve farním kostele. Pro tento účel bude třeba sesbírat nějaké finanční prostředky, a proto budeme vděčni za vaše dary. Kdo z vás byste byl ochoten přispět, prosím přihlaste se u p. Klepetářové .

________________________________________________________________________________

Neděle 3.7. – 14. neděle v mezidobí (C) / v Hrnčířích Slavnost sv. Prokopa, patrona kostela

Pondělí 4.7. – Památka sv. Prokopa, opata

Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u Českého Brodu. Původně byl slovanským světským knězem, stal se benediktinem a později (kolem roku 1009) se rozhodl pro přísnější život poustevníka v lesní pustině u Sázavy. S pomocí knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava I. tam kolem roku 1032 založil klášter a stal se jeho opatem. Zemřel na Sázavě 25. III. 1053 a papež Inocenc III. ho roku 1204 prohlásil za svatého. V sázavském klášteře se pěstovala slovanská bohoslužba jako dědictví po Velké Moravě (až do roku 1096).

ÚTERÝ 5.7. – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA

Oba pocházeli ze Soluně a dříve než přišli pozváni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu (863), působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky sv. papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali s sebou na Moravu a donesli je až do Říma (867). Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele. Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských národů 9. března, v roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou církev. Papež Jan Pavel II. je 31. XII. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.

Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Jeho křestní jméno bylo Konstantin. Byl vychován v Konstantinopoli a tam také vyučoval a působil v diplomatických službách u císařského dvora. Pro slovanský jazyk vytvořil staroslověnské písmo. Na Moravě působil celkem 4 až 5 let. V Římě vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Zemřel 14. II. 869 a byl pohřben v bazilice sv. Klementa. Metoděj je rovněž řeholní jméno, původně se jmenoval snad Michal. Nejprve působil ve státní správní službě ve Slovany osídlené části byzantské říše. Kolem roku 840 dal přednost řeholnímu životu. Doprovázel svého mladšího bratra na Velkou Moravu a do Říma. Tam ho papež Hadrián II. vysvětil na kněze (868) a jmenoval ho arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie (869). Pokračoval v díle, které se svým bratrem započal, a pokřtil českého knížete Bořivoje. Zemřel 6. IV. 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě.

Papež Jan Pavel II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy 31. prosince 1980.

Středa 6.7. – Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Narodila se 16. X. 1890 v obci Corinaldu v provincii Anconě. Dětství trávila ve Farriere di Conca u Nettuna. Po smrti otce (1900) konala domácí práce a pečovala o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci na poli. V jednom domě s nimi bydlel vdovec Serenelli se svým synem Alessandrem. Tento mladík se ji několikrát pokoušel přinutit, aby mu byla po vůli. Když odmítla, pobodal ji nožem (5. VII. 1902), takže následujícího dne zemřela v nemocnici v Nettunu. Před smrtí svému vrahovi odpustila a on po odpykání trestu ve vězení začal žít novým životem jako pomocník v jedné kapucínské ošetřovně. Ještě za života své matky byla v roce 1950 prohlášena za svatou.

Sobota 9.7. – Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

Svatý Augustin se narodil v Číně roku 1746. Příklad vytrvalosti svatých mučedníků ho přivedl od služby v císařském vojsku k víře. Stal se knězem a v roce 1815 kvůli vyznávání a hlásání evangelia i on zemřel jako mučedník. Spolu s ním se připomíná mnoho dalších mučedníků: biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, laiků mužů i žen, chlapců, děvčat i dětí, kteří v různých dobách a na různých místech Číny uprostřed soužení vydávali Kristu svědectví svými slovy i skutky.

Neděle 10.7. – 15. neděle v mezidobí (C)

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

 1. neděle v mezidobí (C)        26. 6. A. D. 2016

OHLÁŠKY:

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení pro setkání vikariátní konference III. pražského vikariátu minulé úterý.

 

 • BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN NEBUDOU: setkání maminek s malými dětmi, zkoušky sboru a kapely, setkání s neofyty a katechumeny, pondělní katechismus, setkání farnosti v Kunraticích i Hrnčířích, rovněž Hovory o víře a náboženství pro děti pro letošní školní rok již skončily.

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Ve středu bude v brněnské diecézi vysvěcen nový pomocný biskup otec Pavel Konzbul.
 • V pátek je první pátek v měsíci, po mši svaté bude krátká adorace s litaniemi s Srdci Páně.
 • Příští neděli bude v Hrnčířích od 11:00 poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa.
 • Srdečně zveme mladé od 16(15) let na Světový den mládeže do Krakova; setkání bude 25.-31.7.2016. Ze Sekce pro mládež je zde následující pozvání:
  • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít svatý rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem.
  • Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.
 • Na bočním oltáři si můžeme vzít farní zprávy na měsíc červenec-srpen.
 • Dnešní sbírka – Svatopetrská – je věnována na bohoslovce.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni na farní kávu.

________________________________________________________________________________

Neděle 26.6. – 13. neděle v mezidobí (C)

Pondělí 27.6. – Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem na stolci alexandrijského patriarchy (412). Proti konstantinopolskému patriarchovi Nestoriovi hájil (429) učení, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě a jeho Matka Panna Maria je tedy Matkou Boží. Měl také hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu na všeobecném sněmu v Efesu (431). Byl jedním z největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval proti bludům a za vyhlazení pohanství s nezkrotnou prudkostí a všemi prostředky, takže mu to někteří jeho současníci vyčítali. Zemřel 27. VI. 444 v Alexandrii.

Úterý 28.6. – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Narodil se kolem roku 130 ve Smyrně a byl žákem sv. biskupa Polykarpa. Později (177) se staral jako kněz o maloasijské křesťany, kteří se usadili v jižní Galii, aby udržovali obchod mezi Východem a Západem. Zakrátko se stal biskupem v Lyonu a bránil křesťanskou víru proti gnostikům. Ve svém hlavním spisu „Proti bludným naukám“ hájil oprávněnost církevní tradice a hierarchie. Velmi též přispěl k usmíření sporu o den slavení velikonoc. Na jeho prosby kolem roku 190 odvolal papež Viktor I. tresty, které předtím vyhlásil proti asijským církevním obcím slavícím (až do 3. století) Zmrtvýchvstání Páně přímo v den 1. jarního úplňku. Zemřel kolem roku 200 pravděpodobně mučednickou smrtí.

STŘEDA 29.6. – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Petr pocházel z Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem (Jan 1,44; Mk 1,16). Jmenoval se Šimon, syn Janův, a jméno Kéfas, to je v překladu Petr (Skála), dostal od Krista (Jan 1,42; Mt 16,18). Byl ženatý a bydlel v Kafarnau (Mk 1,21.29-30; srov. 1 Kor 9,5). Spolu s Jakubem a Janem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě (Mk 5,37; 9,2; 14,23). Přes svůj slib věrnosti Krista třikrát zapřel (Mk 14,29-31.66-72), ale Ježíš i po svém vzkříšení potvrdil, že mu svěřuje vedení své církve (Jan 21,15-19; srov. Mt 16,16-19; Lk 22,31-32). Po Ježíšově nanebevstoupení převzal vedení jeho učedníků (Sk 1,15-26) a po seslání Ducha svatého první veřejně promluvil k celému shromáždění (Sk 2,14-40). Navštívil první křesťanské obce a přijal první pohany do církve (Sk 8,14-25; 9,32 – 10,48). Nějaký čas působil v Antiochii (srov. Gal 2,11) a nakonec v Římě, kde také byl podle starého podání v době císaře Nerona (64-67) ukřižován hlavou dolů.

Pavel pocházel ze židovské rodiny (Řím 11,1; Flp 3,5), která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství (Sk 21,39; 22,3.28). Jeho židovské jméno bylo Šavel (Sk 9,11), druhé jméno, Pavel, se poprvé objevuje až při jeho druhé apoštolské cestě (Sk 13,9). Byl žákem slavného rabína Gamaliela a sám se projevoval jako horlivý farizeus (Sk 22,3; 23,6; Flp 3,5-6).U bran Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem Kristova učení (Sk 9,1-22; 22,5-21). Na svých apoštolských cestách založil velký počet křesťanských obcí ve východním Středomoří. Byl sťat mečem v Římě (64-67). Dnešní den se slaví jako jejich společný svátek už od poloviny 3. století.

Čtvrtek 30.6. – Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských

Císař Nero je dal popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě, po požáru města v roce 64, jak o tom svědčí pohanský římský historik Tacitus (Annales 15, 44) a sv. Klement I. ve svém listu Korinťanům (kap. 5-6). Byli umučeni různým způsobem většinou v Neronově cirku na úpatí Vatikánského pahorku. Mezi nynějším hřbitovem a Svatopetrskou bazilikou označuje kámen v dlažbě místo, kde uprostřed tohoto cirku stál obelisk, přenesený v roce 1586 na Svatopetrské náměstí před baziliku.

Neděle 3.7. – 14. neděle v mezidobí (C) / v Hrnčířích Slavnost sv. Prokopa, patrona kostela

Živě z Prahy s otcem Vojtěchem a Lukášem Matysem

Živě z Prahy s otcem Vojtěchem a Lukášem Matysem

V pátek 17. června vystoupil v rozhovoru radia Proglas „Živě z Prahy“ otec Vojtěch, který je od února ředitelem Arcidiecézního centra pro mládež (ADCM) a Centra Nazaret. Spolu s Lukášem Matysem, dlouholetým pracovníkem ADCM, hovořili o mladých lidech v církvi, nabídce a činnosti Arcidiecézního centra pro mládež a také o osobní zkušenosti z oblasti pastorace mládeže v naší arcidiecézi. Arcidiecézní centrum pro mládež a Centrum Nazaret jsou velmi úzce spjaté s naší kunratickou farností, přinášíme proto záznam rozhovoru.

Můžete si ho poslechnout zde http://www.proglas.cz/detail-poradu/2016-06-17-09-30.html

Pastýřský list na konci školního roku 2015/16

Pastýřský list na konci školního roku 2015/2016.

Nechť je přečten při bohoslužbách v neděli 19. června 2016.

 

Milé děti, rodiče, učitelé,

při příležitosti konce školního roku chci poděkovat všem učitelům za jejich těžkou a vyčerpávající práci a popřát jim zasloužený odpočinek. Žákům a studentům chci pogratulovat k úspěchům. Nemyslím tím jen samé jedničky na vysvědčení, ale gratuluji ke všemu, co se naučili, co získali a upotřebí v dalším životě. A k rodičům se obracím s díky za trpělivost, velkorysost, se kterou se snažili své děti chápat a vést s vědomím, že škola dává vzdělání a znalosti, ale vychovává především rodina vlastním příkladem.

Škole často bývá vytýkáno, že zprostředkuje jen nauku, že málo dbá na výchovu. Svým učitelským biskupským úřadem patřím na stranu školy, a tak musím s bolestí přiznat, že často hledám potřebná slova, aby nešlo jen o moralizování a výtky, co ti druzí dělají špatně. Jenže mé poslání mne zavazuje, abych přece jen občas pronesl varovná slova, abych poukázal na rizika v naší společnosti. Proto vás všechny bez rozdílu prosím: vraťme se k rozumu a k objektivní pravdě, usilujme o společné dobro. Mysleme na naše děti a chraňme je. Musím zde opakovat slova izraelských proroků: Vraťme se k Bohu, spravedlivému a milosrdnému, přestaňme páchat zlo, lhát, podvádět, nezadržujme a neoklešťujme spravedlivou mzdu, přestaňme křivě soudit, brát úplatky a křivdit druhým. Především nepomlouvejme a netupme své bližní. Položme si vždy otázku v duchu evangelia a Kristových slov: „Kdo je tvůj bližní?“ Křesťanský Bůh s lidskou tváří Ježíše Krista je Bůh milosrdný a může nám odpustit.

Je jasné, že všichni chceme žít v míru. Ale jsme připraveni bránit svou vlast? Chceme svobodu. Ale umíme v ní žít a ne ji zneužívat? Chceme společné dobro a pohodlí svých domovů. Ale umíme něco obětovat pro druhé, kteří nemohou žít v takové hojnosti a pohodlí jako my?

V této chvíli se vše točí kolem školáků, dětí a mládeže. To je pro mne příležitost vyjádřit mou velkou starost. Jde mi o výchovu, o kterou se mají starat především rodiče a s nimi pedagogové. Ale vychovávat musíme my všichni. Měli bychom si přiznat, jak jsme na tom sami. Společnost mravně narušená těžko někoho vychová. V celé sféře soukromého i veřejného života pociťujeme, že je něco nezdravého. Všichni to víme, ale skoro nikdo o tom jasně nemluví. Vidíme to vždy i na blížících se volbách, kdy politici slibují, přešlapují, ale nerozhodují podle pravdy a dobra, ale podle populistického získání hlasů voličů. Tím jen tuto mravní krizi prohlubují.

Každý člověk potřebuje žít ve svobodě. Ale má to i druhou stránku- odpovědnost. Naše současná krize pomalu roste již staletí. Její kořen přesně vystihl Cecil lord Salisbury, když při nebezpečí nacismu ve své zemi, v Británii, řekl: „Společnost, která odmítne Boha, se musí během tří generací rozpadnout.“ Od jeho výroku právě uplynuly tři generace a my se přesvědčujeme, že euroamerická společnost se od Boha odklonila. Má nového boha – spotřebu, konzum, zážitky a požitky. Dnes jsme společností slabou, která se ocitla ve válečném konfliktu, který papež František nazval „postupnou třetí světovou válkou“. Je ohrožena sama existence naší civilizace.

Postavení křesťanských církví ve společnosti je paradoxní. Spolu s celou společností jsme ohroženi dědictvím totalitních ideologií, jako i nastupujícími neonacisty či extrémními neomarxisty. K tomu přibyl i militantní islamismus. O netolerantních prvcích islámu v rozhovoru pro časopis La Croix hovoří i papež František: „Nemyslím, že dnes existuje strach z islámu jako takového, ale z Daesh (samozvaný islámský stát) a z jeho dobyvačné války, která z islámu částečně vychází. Idea dobývání je duši islámu vlastní, to je pravda.“ Novodobí ideologové zleva i zprava vytýkají církvi nečinnost, vylučují ji ze společnosti a stáváme se terčem štvavých kampaní. Nevím, zda si tito protivníci uvědomují, s čím si zahrávají a jakou žeň by sklízeli.

Mrzí mě s jakým despektem a demagogií někteří politici hovoří o tom, že církve neudělaly s restitučními penězi nic na poli školství a charity. Na pomoc školním zařízením však vydává naše arcidiecéze více než 20 milionů Kč ročně. A postupně budeme tento příspěvek navyšovat.

A co dělat pro mládež a s mládeží? Zákonným právem a povinností ředitelů škol je umožnit náboženskou výchovu a katechezi v podobě nepovinných kroužků, nebo výběrového povinného předmětu. Jen zřídka dochází ke spolupráci úřadů, farních společenství a škol. Zde je třeba větší spolupráce mezi církví a školami, aby se křesťanský pohled na politická a společenská témata dostal k žákům veřejných škol. Mluvím zajisté i do vlastních řad. Co překáží? Předsudky jednotlivců, obavy přenesené z nedávné, ale přece už vzdálené minulosti, nedostatek připravených, ale i ochotných lidí. Apeluji především na vás, věřící pedagogy, na křesťanské laiky, a to bez ohledu na konfesijní příslušnost. Spojme síly. Dejme se inspirovat těmi, kdo spolupráci věřících s ne-věřícími občany znají, umějí a vědí, jak je pro jejich obce přínosná. Máme zodpovědnost za další generace, dovést je k životu ve vzájemné úctě a přátelství.

K tomu ať vám všem žehná všemohoucí a milosrdný Bůh

   Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

 • Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka s názvem Svatí superhrdinové, pamatujme na víkendováky v modlitbě (o totéž prosíme víkendováky vzhledem k naší farnosti).
 • Dnes v neděli od 17:00 v Nazaretě zveme na Koncert duchovní a myslivecké hudby.
 • Dnes v neděli od 17:00 v Baráčnické rychtě zveme na setkání farnosti.
 • V úterý se v naší farnosti uskuteční vikariátní konference III. pražského vikariátu.
 • V úterý bude od 19:00 zkouška sboru i setkání s neofyty/katechumeny – setkání poslední v letošním školním roce, Hovory o víře pro tento školní rok již skončily.
 • Také výuka náboženství pro letošní školní rok již skončila, děkujeme velmi oběma našim katechetkám, které výuku náboženství zajistily.
 • V pátek ve 12:00 bude pokřtěn Antonín Kocián.
 • V pátek se uskuteční od 17:00 nácvik rytmické kapely, zveme i další ochotné hudebníky-laiky.
 • V pátek při mši svaté ze slavnosti sv. Jana Křtitele poděkujeme za uplynulý školní rok, po mši svaté srdečně zveme na přátelské posezení dá-li Bůh s opékáním buřtů.
 • V sobotu se v pražské katedrále uskuteční kněžské svěcení, pro naši arcidiecézi budou dá-li Bůh vysvěcení 4 kandidáti. Slavnostní mše sv., na kterou jsme všichni zváni, bude od 10:00. Podpořme svěcence svou účastí i modlitbou.
 • V sobotu v 15:00 uzavřou církevní sňatek – konvalidaci Andrea a Michal Bajačekovi.
 • Srdečně zveme mladé od 16(15) let na Světový den mládeže do Krakova; setkání bude 25.-31.7.2016. Při té příležitosti se hledají dobrovolníci pro pomoc s přijetím poutníků, kteří budou projíždět Prahou. Informace u otce Vojtěcha.
 • Skupina asi 15 mladých lidí kolem 17 let věku, která bude v Praze od 21 do 28.7. 2016, nabízí pomoc s prací (vždy ve všední dny dopoledne, jakákoliv práce např. na zahradě, stavění nebo bourání něčeho, vyklízení atd., pracovali by zadarmo). Pokud byste někdo chtěl využít této nabídky, přihlaste se u otce Vojtěcha.
 • Na bočním oltáři si můžeme vzít farní zprávy na měsíc červen.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni na farní kávu.   Pastýřský list.

Neděle 19.6. – 12. neděle v mezidobí (C)

Úterý 21.6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Narodil se 9. III. 1568 v Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Jako prvorozený syn markýze byl nejprve pážetem na florentském dvoře a potom několik let ve Španělsku. Po návratu domů (1585) se zřekl dědičných práv ve prospěch svého mladšího bratra a vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel 21. VI. 1591 v Římě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a brzy na to (1729) za patrona studující mládeže.

Středa 22.6. – Nezávazné památky sv. Paulína Nolánského, biskupa

Narodil se kolem roku 355 poblíž Bordeaux ve Francii, kde byl jeho otec vysokým římským úředníkem. Zdědil rozsáhlé pozemky a také jeho žena Terezie, španělského původu, přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (389) prodal pozemky a peníze rozdal chudým. Odešel se svou ženou do Španělska a roku 394 byl v Barceloně vysvěcen na kněze. Potom se usadil v Nole v jihoitalské Campanii, tam založil a řídil řeholní společenství a stal se biskupem (411). Snažil se mírnit útrapy obyvatelstva způsobené gótskými nájezdy. Dopisoval si se sv. Augustinem, Ambrožem a Jeronýmem. Byl jedním z největších křesťanských básníků své doby. Zemřel 22. VI. 431 v Nole.

Středa 22.6. – Nezávazná památka sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.

Jan Fisher se narodil roku 1469 v Beverly v Yorkshire. Po studiích v Cambridge stal se tam profesorem a kancléřem univerzity. Od roku 1504 byl biskupem v Rochestru. Staral se svědomitě o své věřící, často je navštěvoval, zvláště chudé a nemocné. Napsal několik spisů proti bludům své doby. Po desetiměsíčním věznění v londýnském Toweru byl 22. IV. 1535 sťat. Krátce předtím ho papež Pavel III. jmenoval kardinálem. Tomáš More se narodil 7. II. 1478 v Londýně. Studoval v Oxfordu, oženil se a vychoval jednoho syna a tři dcery. Vynikal bystrostí ducha, humorem a zároveň hlubokou zbožností. Je autorem humanistického spisu „Utopie“ (= neexistující místo), v němž vyložil ideální vládní systém. V letech 1529-1532 zastával úřad lorda kancléře. Také on byl uvězněn a 6. VII. 1535 v Londýně popraven. Oba byli odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. V roce 1935 byli prohlášeni za svaté.

PÁTEK 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Neděle 26.6. – 13. neděle v mezidobí (C)