Pastýřský list na konci školního roku 2015/16

Pastýřský list na konci školního roku 2015/2016.

Nechť je přečten při bohoslužbách v neděli 19. června 2016.

 

Milé děti, rodiče, učitelé,

při příležitosti konce školního roku chci poděkovat všem učitelům za jejich těžkou a vyčerpávající práci a popřát jim zasloužený odpočinek. Žákům a studentům chci pogratulovat k úspěchům. Nemyslím tím jen samé jedničky na vysvědčení, ale gratuluji ke všemu, co se naučili, co získali a upotřebí v dalším životě. A k rodičům se obracím s díky za trpělivost, velkorysost, se kterou se snažili své děti chápat a vést s vědomím, že škola dává vzdělání a znalosti, ale vychovává především rodina vlastním příkladem.

Škole často bývá vytýkáno, že zprostředkuje jen nauku, že málo dbá na výchovu. Svým učitelským biskupským úřadem patřím na stranu školy, a tak musím s bolestí přiznat, že často hledám potřebná slova, aby nešlo jen o moralizování a výtky, co ti druzí dělají špatně. Jenže mé poslání mne zavazuje, abych přece jen občas pronesl varovná slova, abych poukázal na rizika v naší společnosti. Proto vás všechny bez rozdílu prosím: vraťme se k rozumu a k objektivní pravdě, usilujme o společné dobro. Mysleme na naše děti a chraňme je. Musím zde opakovat slova izraelských proroků: Vraťme se k Bohu, spravedlivému a milosrdnému, přestaňme páchat zlo, lhát, podvádět, nezadržujme a neoklešťujme spravedlivou mzdu, přestaňme křivě soudit, brát úplatky a křivdit druhým. Především nepomlouvejme a netupme své bližní. Položme si vždy otázku v duchu evangelia a Kristových slov: „Kdo je tvůj bližní?“ Křesťanský Bůh s lidskou tváří Ježíše Krista je Bůh milosrdný a může nám odpustit.

Je jasné, že všichni chceme žít v míru. Ale jsme připraveni bránit svou vlast? Chceme svobodu. Ale umíme v ní žít a ne ji zneužívat? Chceme společné dobro a pohodlí svých domovů. Ale umíme něco obětovat pro druhé, kteří nemohou žít v takové hojnosti a pohodlí jako my?

V této chvíli se vše točí kolem školáků, dětí a mládeže. To je pro mne příležitost vyjádřit mou velkou starost. Jde mi o výchovu, o kterou se mají starat především rodiče a s nimi pedagogové. Ale vychovávat musíme my všichni. Měli bychom si přiznat, jak jsme na tom sami. Společnost mravně narušená těžko někoho vychová. V celé sféře soukromého i veřejného života pociťujeme, že je něco nezdravého. Všichni to víme, ale skoro nikdo o tom jasně nemluví. Vidíme to vždy i na blížících se volbách, kdy politici slibují, přešlapují, ale nerozhodují podle pravdy a dobra, ale podle populistického získání hlasů voličů. Tím jen tuto mravní krizi prohlubují.

Každý člověk potřebuje žít ve svobodě. Ale má to i druhou stránku- odpovědnost. Naše současná krize pomalu roste již staletí. Její kořen přesně vystihl Cecil lord Salisbury, když při nebezpečí nacismu ve své zemi, v Británii, řekl: „Společnost, která odmítne Boha, se musí během tří generací rozpadnout.“ Od jeho výroku právě uplynuly tři generace a my se přesvědčujeme, že euroamerická společnost se od Boha odklonila. Má nového boha – spotřebu, konzum, zážitky a požitky. Dnes jsme společností slabou, která se ocitla ve válečném konfliktu, který papež František nazval „postupnou třetí světovou válkou“. Je ohrožena sama existence naší civilizace.

Postavení křesťanských církví ve společnosti je paradoxní. Spolu s celou společností jsme ohroženi dědictvím totalitních ideologií, jako i nastupujícími neonacisty či extrémními neomarxisty. K tomu přibyl i militantní islamismus. O netolerantních prvcích islámu v rozhovoru pro časopis La Croix hovoří i papež František: „Nemyslím, že dnes existuje strach z islámu jako takového, ale z Daesh (samozvaný islámský stát) a z jeho dobyvačné války, která z islámu částečně vychází. Idea dobývání je duši islámu vlastní, to je pravda.“ Novodobí ideologové zleva i zprava vytýkají církvi nečinnost, vylučují ji ze společnosti a stáváme se terčem štvavých kampaní. Nevím, zda si tito protivníci uvědomují, s čím si zahrávají a jakou žeň by sklízeli.

Mrzí mě s jakým despektem a demagogií někteří politici hovoří o tom, že církve neudělaly s restitučními penězi nic na poli školství a charity. Na pomoc školním zařízením však vydává naše arcidiecéze více než 20 milionů Kč ročně. A postupně budeme tento příspěvek navyšovat.

A co dělat pro mládež a s mládeží? Zákonným právem a povinností ředitelů škol je umožnit náboženskou výchovu a katechezi v podobě nepovinných kroužků, nebo výběrového povinného předmětu. Jen zřídka dochází ke spolupráci úřadů, farních společenství a škol. Zde je třeba větší spolupráce mezi církví a školami, aby se křesťanský pohled na politická a společenská témata dostal k žákům veřejných škol. Mluvím zajisté i do vlastních řad. Co překáží? Předsudky jednotlivců, obavy přenesené z nedávné, ale přece už vzdálené minulosti, nedostatek připravených, ale i ochotných lidí. Apeluji především na vás, věřící pedagogy, na křesťanské laiky, a to bez ohledu na konfesijní příslušnost. Spojme síly. Dejme se inspirovat těmi, kdo spolupráci věřících s ne-věřícími občany znají, umějí a vědí, jak je pro jejich obce přínosná. Máme zodpovědnost za další generace, dovést je k životu ve vzájemné úctě a přátelství.

K tomu ať vám všem žehná všemohoucí a milosrdný Bůh

   Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

 • Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka s názvem Svatí superhrdinové, pamatujme na víkendováky v modlitbě (o totéž prosíme víkendováky vzhledem k naší farnosti).
 • Dnes v neděli od 17:00 v Nazaretě zveme na Koncert duchovní a myslivecké hudby.
 • Dnes v neděli od 17:00 v Baráčnické rychtě zveme na setkání farnosti.
 • V úterý se v naší farnosti uskuteční vikariátní konference III. pražského vikariátu.
 • V úterý bude od 19:00 zkouška sboru i setkání s neofyty/katechumeny – setkání poslední v letošním školním roce, Hovory o víře pro tento školní rok již skončily.
 • Také výuka náboženství pro letošní školní rok již skončila, děkujeme velmi oběma našim katechetkám, které výuku náboženství zajistily.
 • V pátek ve 12:00 bude pokřtěn Antonín Kocián.
 • V pátek se uskuteční od 17:00 nácvik rytmické kapely, zveme i další ochotné hudebníky-laiky.
 • V pátek při mši svaté ze slavnosti sv. Jana Křtitele poděkujeme za uplynulý školní rok, po mši svaté srdečně zveme na přátelské posezení dá-li Bůh s opékáním buřtů.
 • V sobotu se v pražské katedrále uskuteční kněžské svěcení, pro naši arcidiecézi budou dá-li Bůh vysvěcení 4 kandidáti. Slavnostní mše sv., na kterou jsme všichni zváni, bude od 10:00. Podpořme svěcence svou účastí i modlitbou.
 • V sobotu v 15:00 uzavřou církevní sňatek – konvalidaci Andrea a Michal Bajačekovi.
 • Srdečně zveme mladé od 16(15) let na Světový den mládeže do Krakova; setkání bude 25.-31.7.2016. Při té příležitosti se hledají dobrovolníci pro pomoc s přijetím poutníků, kteří budou projíždět Prahou. Informace u otce Vojtěcha.
 • Skupina asi 15 mladých lidí kolem 17 let věku, která bude v Praze od 21 do 28.7. 2016, nabízí pomoc s prací (vždy ve všední dny dopoledne, jakákoliv práce např. na zahradě, stavění nebo bourání něčeho, vyklízení atd., pracovali by zadarmo). Pokud byste někdo chtěl využít této nabídky, přihlaste se u otce Vojtěcha.
 • Na bočním oltáři si můžeme vzít farní zprávy na měsíc červen.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni na farní kávu.   Pastýřský list.

Neděle 19.6. – 12. neděle v mezidobí (C)

Úterý 21.6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Narodil se 9. III. 1568 v Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Jako prvorozený syn markýze byl nejprve pážetem na florentském dvoře a potom několik let ve Španělsku. Po návratu domů (1585) se zřekl dědičných práv ve prospěch svého mladšího bratra a vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel 21. VI. 1591 v Římě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a brzy na to (1729) za patrona studující mládeže.

Středa 22.6. – Nezávazné památky sv. Paulína Nolánského, biskupa

Narodil se kolem roku 355 poblíž Bordeaux ve Francii, kde byl jeho otec vysokým římským úředníkem. Zdědil rozsáhlé pozemky a také jeho žena Terezie, španělského původu, přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (389) prodal pozemky a peníze rozdal chudým. Odešel se svou ženou do Španělska a roku 394 byl v Barceloně vysvěcen na kněze. Potom se usadil v Nole v jihoitalské Campanii, tam založil a řídil řeholní společenství a stal se biskupem (411). Snažil se mírnit útrapy obyvatelstva způsobené gótskými nájezdy. Dopisoval si se sv. Augustinem, Ambrožem a Jeronýmem. Byl jedním z největších křesťanských básníků své doby. Zemřel 22. VI. 431 v Nole.

Středa 22.6. – Nezávazná památka sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.

Jan Fisher se narodil roku 1469 v Beverly v Yorkshire. Po studiích v Cambridge stal se tam profesorem a kancléřem univerzity. Od roku 1504 byl biskupem v Rochestru. Staral se svědomitě o své věřící, často je navštěvoval, zvláště chudé a nemocné. Napsal několik spisů proti bludům své doby. Po desetiměsíčním věznění v londýnském Toweru byl 22. IV. 1535 sťat. Krátce předtím ho papež Pavel III. jmenoval kardinálem. Tomáš More se narodil 7. II. 1478 v Londýně. Studoval v Oxfordu, oženil se a vychoval jednoho syna a tři dcery. Vynikal bystrostí ducha, humorem a zároveň hlubokou zbožností. Je autorem humanistického spisu „Utopie“ (= neexistující místo), v němž vyložil ideální vládní systém. V letech 1529-1532 zastával úřad lorda kancléře. Také on byl uvězněn a 6. VII. 1535 v Londýně popraven. Oba byli odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. V roce 1935 byli prohlášeni za svaté.

PÁTEK 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Neděle 26.6. – 13. neděle v mezidobí (C)